F2Connect: Partner in integraal facilitair management

De wereld verandert continu

De veranderingen in de zorg gaan in een enorm rap tempo. Dat geldt voor zowel de cure als de care, voor zowel profit als non profit en ook voor de centrale en decentrale overheid. Het gehele (zorg)landschap is aan enorme veranderingen onderhevig.

De  toenemende concurrentie in de zorg vraagt om meer kwaliteit en innovatie van uw dienstverlening.

Het vraagstuk “wie gaat er straks nog naar het ziekenhuis?” gaat een enorme impact hebben op uw organisatie. Diezelfde impact hebben we inmiddels vastgesteld naar aanleiding van de introductie van scheiding van wonen en zorg.

Dergelijke ontwikkelingen grijpen fors in op uw exploitatie. Flexibilisering is de norm. Denk aan uw huisvestingsplan waarbij meebewegen met vraag en aanbod in steeds kortere cycli essentieel wordt. Kostenreductie is daarnaast vaak het devies. Zeker onder druk van herijking van het financieringsstelsel (o.a. WMO, WLZ) in combinatie met terughoudende financiers, de overgang van intra- naar extramuraal en mantelzorg, etc. Als geen ander weet u dat dit betekent dat u:

  • Een concurrerende organisatie moet hebben met onderscheidend vermogen in de markt tegen een uitgebalanceerde kostenstructuur
  • Flexibel en vernieuwend moet zijn en kunnen inspelen op de steeds veranderende populatie en daarmee vraag en aanbod
  • Intern, maar ook samen met externe partijen intensiever en vaker (nationaal en internationaal) multidisciplinair moet gaan denken en samenwerken met een duidelijk focus op uw klant

Wat vraagt dit van u?

Voor uw ondersteunende diensten vraagt dit ook om mee te bewegen met al deze ontwikkelingen. Te (gaan) denken en werken in processen, de samenwerking op te zoeken, barrières te doorbreken, nieuwe plannen te smeden en te ontwikkelen én continu te verbeteren.

Dat vraagt ook van uw facilitaire organisatie dat die afgestemd is op de veranderende zorgvraag en -aanbod:

  • Vraag en aanbod van alle facilitaire diensten moeten beter op elkaar afgestemd worden
  • Flexibiliteit in de dienstverlening, service en hospitality is een must en meebewegen met de cliënt/zorgvraag essentieel
  • Klantgerichtheid en kostenbeheersing staan centraler dan ooit en (substantiële) kostenreductie is veelal het vertrekpunt, gevolgd door continue veranderen, innoveren en herijken
  • Multidisciplinair, integraal, flexibel en innovatief denken is de nieuwe norm om te komen tot integrale bedrijfsvoering en samenwerking met zowel in- als externe (nationale en internationale) relaties
  • Visie op samenwerking en integrale bedrijfsvoering

Copyright 2016 F2Connect