F2Connect: Facilitair Verbeter Experts
Verbeteren vanuit een breder en integraal facilitair en financieel perspectief

De wereld verandert continu

Het gehele (zorg)landschap is aan enorme veranderingen onderhevig. Dit geldt voor zowel de cure als de care, voor zowel profit als non profit als ook voor de centrale en decentrale overheid. De toenemende concurrentie in de zorg vraagt om meer kwaliteit en innovatie van u als zorgverlener en van uw dienstverlening. Het vraagstuk “wie gaat er straks nog naar het ziekenhuis?” gaat een enorme impact hebben op uw organisatie. Diezelfde impact hebben we inmiddels vastgesteld naar aanleiding van de introductie van scheiding van wonen en zorg in de care sector.

Dergelijke ontwikkelingen hebben een groot effect op uw exploitatie. Kostenreductie is vaak het devies. Zeker onder druk van herijking van het financieringsstelsel (o.a. WMO, WLZ) in combinatie met terughoudende financiers, de overgang van intra- naar extramuraal, mantelzorg, etc. Flexibilisering is de norm. Denk aan uw huisvestingsplan waarbij meebewegen met vraag en aanbod in steeds kortere cycli essentieel wordt. Maar ook het steeds nijpender tekort aan verplegend personeel maakt flexibele en geïntegreerde constructies in uw formatie noodzakelijk.

Als geen ander weet u dat dit betekent dat u:

  • Een concurrerende organisatie moet hebben met onderscheidend vermogen in de markt tegen een uitgebalanceerde kostenstructuur;
  • Flexibel en vernieuwend moet zijn, kunnen inspelen op de steeds veranderende populatie en daarmee vraag en aanbod van zorg en zorgondersteuning;
  • Intern, maar ook samen met externe partijen intensiever en vaker multidisciplinair moet gaan denken en samenwerken met een duidelijk focus op uw klant.

Wat vraagt dit van u?

Voor uw ondersteunende diensten vraagt dit ook om mee te bewegen met al deze ontwikkelingen. Te (gaan) denken en werken in processen, de samenwerking op te zoeken, barrières te doorbreken, nieuwe plannen te smeden en te ontwikkelen én continu te verbeteren.

Het vraagt ook van uw facilitaire organisatie dat die afgestemd is op de veranderende zorgvraag en -aanbod.

  • Vraag en aanbod van alle facilitaire diensten moeten beter op elkaar aansluiten;
  • Flexibiliteit in de dienstverlening, service en hospitality is een must. Het meebewegen met de cliënt en de zorgvraag is tevens essentieel;
  • Hospitality en service verankeren in uw organisatiestrategie is onlosmakelijk verbonden met een beter rendement;
  • Klantgerichtheid en kostenbeheersing staan centraler dan ooit en (substantiële) kostenreductie is veelal het vertrekpunt, gevolgd door continu veranderen, innoveren en herijken;

Multidisciplinair, flexibel en innovatief denken is de nieuwe norm om te komen tot een visie op integrale bedrijfsvoering en samenwerking met zowel in- als externe relaties;

Copyright 2017 F2Connect