Skip to main content


Case: Implementatie Shared Service Center bij Rode Kruis

F2Connect heeft voor meerdere districten van het Rode Kruis de planvorming voor de oprichting van een Shared Service Center (SSC) opgesteld en de implementatie begeleid.

Het Rode Kruis is onderverdeeld in 25 districten die autonoom opereren. Deze districten zijn gelijk aan de indeling van veiligheidsregio’s in Nederland, zodat het Rode Kruis de zorg kan verlenen na een calamiteit in een bepaalde regio.

Het beoogde resultaat van het onderbrengen van de operationele en ondersteunende activiteiten in een SSC is tweeledig. Enerzijds biedt het de afdelingsbesturen en het districtsbestuur meer ruimte voor beleidsmatige invulling van hun bestuurlijke verantwoordelijkheid. Anderzijds zal de kwaliteit van de uitvoering van operationele (bestuurlijke) taken worden verbeterd, waarbij inzicht in en borging van de ondersteuningstaken transparant zal zijn voor zowel afdelingsbesturen als districtsbestuur.

Het SSC is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de volgende 5 kerntaken:

 1. Opleidingen en evenementen ondersteuning: brede vraagstelling van inzicht tot concrete hulpvragen
 2. Marketing en communicatie: variërend van fondsenwerving tot interne communicatie en website
 3. Finance en administratie: vooral periodieke ondersteuning bij Exact, opstellen begroting of facturatie
 4. Facilitair, inkoop en contract management: van overzicht van leveranciers tot bestellen van kleding
 5. Bestuursondersteuning: notuleren, archief, centrale agenda

F2Connect heeft, om te komen tot de daadwerkelijke oprichting van het SSC, de volgende aanpak gehanteerd:

 • Inrichten projectorganisatie inclusief klankbordgroep
 • Behoefte inventarisatie stakeholders
 • Scan van organisatie inclusief kernportefeuilles Rode Kruis
 • Inventarisatie inkoop middelen en materialen
 • Systeem- en procesanalyse
 • Opstellen implementatieplan
 • Uitvoering geven aan projectmanagement

De succesvolle implementatie van het SSC is niet onopgemerkt gebleven, waardoor F2Connect inmiddels 4 districten heeft mogen ondersteunen.